Παραγγελία κανβά – Autoportrait new-yorkais


50.00

Si la qualité de la photo le permet, j’aimerais que la photo soit étirée sur l’ensemble de la toile! Qu’il n’y ait plus de bords apparents. If the quality of the photo allows it, I would like the photo to be stretched over the whole canvas! That there are no more visible edges. Αν η ποιότητα της φωτογραφίας το επιτρέπει, θα ήθελα η φωτογραφία να απλωθεί σε ολόκληρο τον καμβά! Ότι δεν υπάρχουν πλέον ορατές άκρες.